„Przynajmniej raz do roku idź w miejsce, gdzie nie byłeś nigdy wcześniej”
“At least once a year, go to a place where you have never been before”
Jest takie miejsce na Ziemi, w którym zawsze tkwi tajemnica. To miejsce, w którym jeszcze nie byłeś. Kiedy się w nim znajdziesz spostrzeżesz coś wspaniałego. Wierz mi bądź nie, ale za każdym razem znajdzie się coś nowego. A co to da? Sam musisz się dowiedzieć.
There is a place on Earth where there is always a mystery. This is a place where you have not been yet. When you find yourself in it, you will notice something wonderful. Believe me, please, but there will be something new every time. And what will it give? You have to find out yourself.
Odkąd Fenicjanie wymyślili pieniądze, liczba niemożliwych rzeczy drastycznie spadła …
Since the Phoenicians invented money, the number of impossible things has fallen drastically …
… zapamiętaj jedno – niczego nie żałuj…
… remember one thing – do not regret anything …